home
hledej
Tel.: 721 165 640   Email: info@elektrovyhodne.cz

Obchodní podmínky

Vendula Lukešová, se sídlem U Průhonu 1240/48, Praha 170 00
ICO:04369076
DIC:CZ8151120846

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodníka Vendula Lukešová, ICO: 04369076, sídlem Praha, U Průhonu, PSČ 170 00, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy.

Kupní smlouva je uzavíraná mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“), a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem.

Spotřebitel je člověk, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.elektrovyhodne.cz (dále jen „internetový obchod“).

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Nedílnou součástí obchodních podmínek jsou také záruční a reklamační podmínky prodávajícího umístěné na stránkách internetového obchodu.

Kupní smlouva se řídí obchodními podmínkami účinnými v den odeslání objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na nákup zboží právnickou osobou a na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva a její uzavření

Na základě registrace kupujícího v internetovém obchodě si kupující může založit vlastní uživatelský účet, prostřednictvím kterého může zboží objednávat.

Kupující může objednávat zboží v internetovém obchodě také bez registrace. Při registraci a při objednávání zboží kupující uvede správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu kupující při jakékoliv jejich změně aktualizuje.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, ten obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, o kupujícím a o příjemci, pokud se liší od kupujícího, o vybraném způsobu dopravy a platby a o nákladech na ně, prostor pro uplatnění slevového kuponu, kalkulaci výsledné ceny s uvedením jednotlivých položek, z nichž se skládá, prostor pro poznámku určenou prodávajícímu.

Před dokončením objednávky a jejím zasláním prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení kupujícímu potvrdí e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to např. písemně či telefonicky.

Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena doručením potvrzení obdržení objednávky (tj. přijetím návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím), které je prodávajícím kupujícímu zasláno na e-mailovou adresu kupujícího.

V případě, že objednané zboží prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující neprodleně vyrozuměn; pokud kupující neakceptuje sdělenou dobu dodání zboží či nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že zboží prodávající nemá na skladě a není ani schopen jeho dodání zajistit (o čemž bude kupující taktéž vyrozuměn), jsou obě strany oprávněny od kupní smlouvy odstoupit.

Informace o způsobech platby a dopravy zboží a nákladech na ně jsou platné pouze pro dodání zboží na území České republiky. V případě objednávky s dodací adresou mimo území ČR se prodávající s kupujícím spojí a způsob a cena dodání zboží budou dohodnuty individuálně.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Cena zboží

Prezentace zboží v internetovém obchodě je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Informace o možných způsobech platby a dodání zboží, jakož i o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží, jsou uvedeny na stránkách internetového obchodu samostatně.

Ceny zboží jsou uvedeny s DPH a zároveň bez DPH, přičemž pro spotřebitele je závazná cena zboží a služeb s DPH. Pokud je v rámci nákupu zboží požadováno zaplacení recyklačního poplatku, jeho výše je u příslušné položky uvedena s tím, že bude připočten ke kupní ceně.

Platba za zboží

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu dobírkou, v hotovosti, bankovním převodem na účet vedený u Komerční banky, č.ú. 115-524090297/0100.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením, platbou a dodáním zboží. Výše těchto nákladů a bližší podmínky jsou uvedeny v odkazu Doprava a platba na stránkách internetového obchodu prodávajícího a jejich konkrétní výše pro objednávané zboží je kalkulována a zobrazena v procesu objednávání. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i tyto náklady.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupujícímu zaslána výzva k úhradě kupní ceny společně s informací o číslu bankovního účtu a variabilním symbolu pro úhradu; závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Záloha nebo jiná obdobná platba je ale požadována v případech:

- že ze strany kupujícího nedojde k vyžádanému dodatečnému potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

- Po zákazníkovi, který si u prodávajícího v průběhu jednoho roku před učiněním objednávky objednal zboží se způsobem platby dobírkou při převzetí zboží a toto zboží si v rozporu s kupní smlouvou od dopravce nepřevzal, bude prodávající požadovat platbu předem, přičemž v případě nezaplacení předem mu zboží nebude dodáno. Z toho důvodu i v případě zaslání objednávky se zvoleným způsobem platby dobírkou bude takový zákazník vyzván k úhradě zboží bankovním převodem a zboží bude expedováno až po připsání ceny zboží na účet prodávajícího; pokud nebude kupní cena v přiměřené lhůtě uhrazena, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy

Kupující může po dokončení objednávky a doručení e-mailového potvrzení obdržení objednávky až do převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku) zasláním e-mailu na adresu info@elektrovyhodne.cz.

Pro toto odstoupení může kupující také využít formulář prodávajícího pro odstoupení od kupní smlouvy umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu. V případě, že již byla kupujícím zaplacena kupní cena za zboží, budou mu veškeré přijaté peněžní prostředky bezodkladně vráceny.

Kupující je v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení lze prodávajícímu doručit na adresu sídla nebo na e-mail info@elektrovyhodne.cz.

Lhůta pro odstoupení je zachována, pokud v jejím průběhu kupující odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít formulář umístěný ke stažení na stránkách internetového obchodu prodávajícím. Kupující je v případě pochybností povinen prokázat uzavření smlouvy s prodávajícím. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, odešle zboží s kompletním příslušenstvím na adresu: Svatá Kateřina 55, 284 01 Kutná Hora - Svatý Mikuláš. Kupující zabalí zboží do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží. Náklady spojené s vrácením zboží po odstoupení od smlouvy nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu (včetně zaplacené ceny za balení, platbu a přepravu zboží) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy stejným způsobem, jakým ji prodávající od kupujícího přijal, nejčastěji bezhotovostně na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

V případě snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, má prodávající nárok na náhradu této škody v penězích. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok kupujícího na vrácení kupní ceny po odstoupení – kupujícímu je tedy kupní cena vrácena v hodnotě ponížené o příslušnou částku.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mj. odstoupit od smlouvy o dodávce zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (tj. např. holicí strojky, epilátory, zastřihovače apod.) či od smlouvy o dodávce audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.

Doprava zboží

Způsob dodání zboží zásadně určuje prodávající, a to prostřednictvím České pošty, s.p., přepravní služby Toptrans či na pobočkách služby HeurekaPoint (Uloženka), případně na Poštomatech. Rozměrné a těžké zboží je možno dopravit kupujícímu pouze prostřednictvím přepravní služby Toptrans. Bližší podmínky jsou uvedeny v odkazu Doprava a platba na stránkách internetového obchodu prodávajícího.

Zboží je v případě skladových zásob prodávajícím obvykle expedováno nejpozději třetí pracovní den po uzavření kupní smlouvy při platbě dobírkou, nejpozději třetí pracovní den po předání dokumentace o uzavřené smlouvě o úvěru se společností Cofidis, s.r.o. při platbě splátkami, či nejpozději třetí pracovní den po připsání celé kupní ceny na bankovní účet prodávajícího při platbě předem.

Dopravci, jejichž prostřednictvím prodávající kupujícímu dodává zboží, doručují objednané zásilky v pracovní dny, a to během 24h (Toptrans) až 48 hodin (Česká Pošta) od expedice zboží. Prodávající kupujícího informuje o expedici zboží a přibližném termínu dodání e-mailem.

Společně se zbožím je kupujícímu dodána faktura sloužící jako doklad o prodeji zboží. Je-li zboží dodáno s nepotvrzeným záručním listem, může kupující v případě zájmu zaslat záruční list k potvrzení na adresu sídla: U Průhonu 1240/48, Praha 7 17000.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání ve lhůtách stanovených jednotlivými dopravci či v přiměřené lhůtě při osobním odběru, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Přebrání zásilky

Kupujícímu se doporučuje při přebírání zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený, a zda nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě porušení originální pásky s logem prodávajícího nebo jiném porušení obalu, svědčícím o neoprávněném vniknutí do zásilky či o jejím poškození, se doporučuje příjemci zásilku nepřebírat.

Pokud se kupující přesto rozhodne, že zásilku v poškozeném obalu převezme, doporučuje se kupujícímu, aby ve vlastním zájmu zboží vybalil za přítomnosti dopravce či doručující osoby a s tímto na místě sepsal zápis o škodě na zásilce.

V případě, že obal zásilky nejeví známky poškození a kupující zjistí poškození jejího obsahu až po rozbalení zásilky, doporučuje se kupujícímu, aby si ve vlastním zájmu pořídil fotodokumentaci rozbalované zásilky a ponechal si obal zásilky včetně jeho výplní. Ihned po zjištění poškození rozbaleného zboží by měl kupující informovat prodávajícího a to na adrese info@elektrovyhodne.cz nejpozději do 2 dnů. Podrobnější informace naleznete v záručních a reklamačních podmínkách.

Zajištěná dokumentace prokazující, že škoda na zásilce byla způsobena již před převzetím zboží kupujícím, bude kupujícímu při případné reklamaci zboží sloužit jako důkaz, že vady zboží nevznikly v důsledku nesprávné činnosti kupujícího.

Další práva a povinnosti

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím e-mailu info@elektrovyhodne.cz, přičemž informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na e-mailovou adresu, z níž byla stížnost odeslána.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, faxové číslo a dalších údajů potřebných v případě platby prostřednictvím spotřebitelského úvěru (dále jen „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

Kupující bude své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v internetovém obchodu) uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu bude informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a osob zpracovávajících platby nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo ručně v tištěné podobě.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat oznámením doručeným prodávajícímu.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00062402/001.

Nevyloučil-li kupující tuto možnost při registraci v internetovém obchodu nebo při vytváření objednávky, kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat.

Kupující bere na vědomí, že v případě platby zboží prostřednictvím spotřebitelského úvěru prodávající, jakožto zprostředkovatel, osobní údaje získané pro účely uzavření a realizace smlouvy o úvěru předá příslušné úvěrové společnosti.

Nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů či žádost o provedení změny v osobních údajích lze doručit na e-mail info@elektrovyhodne.cz nebo na adresu sídla prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Kupující prohlašuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i se záručními a reklamačními podmínkami, a že s nimi souhlasí.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, přičemž k rozhodování sporů z kupní smlouvy, jakož i ze vztahů, které s touto smlouvou souvisí, je dána pravomoc a příslušnost soudů České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Případné spory mezi kupujícím a prodávajícím lze mimosoudně řešit například prostřednictvím České obchodní inspekce či prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line vytvořené Evropskou komisí. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt na internetových stránkách těchto subjektů prostřednictvím uvedených odkazů. Prodávající kupujícímu doporučuje, aby se předtím, než přistoupí k mimosoudnímu řešení sporů, obrátil s vzniklou situací na prodávajícího přímo, například prostřednictvím e-mailové adresy info@elektrovyhodne.cz .

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Na požádání je kupujícímu zaslána, a to na jeho náklady. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Adresa pro doručování listovních zásilek - korespondenční adresa:
U Průhonu 1240/48, Praha 170 00.
Adresa pro zasílání zásilek a reklamací:
Svatá Kateřina 55, 284 01 Kutná Hora - Svatý Mikuláš