home
hledej
Tel.: 721 165 640   Email: info@elektrovyhodne.cz

Záruční a reklamační podmínky

1. Úvod

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek obchodníka Vendula Lukešová, ICO: 04369076, sídlem Praha, U Průhonu, PSČ 170 00 (dále jen „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží. Reklamační podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran týkající se uplatnění práv z vadného plnění vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“), a to v případě, kdy kupující je spotřebitelem, tj. člověkem, který při nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží.

Práva kupujícího z vadného plnění, jakož i ze záruky, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele).

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

2. Jakost při převzetí

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada na věci v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud se neprokáže opak.

3. Práva z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě.
Lhůta je:

U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

V jednotlivých případech může prodávající stanovit delší záruční dobu. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, záruka se nevztahuje na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se dále nevztahuje na vady zboží, vyplývá-li to z povahy věci. V uvedených případech nelze uplatnit práva z vad ve smyslu § 2165 občanského zákoníku.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud kupující vadu sám způsobil anebo způsobila-li vadu vnější událost. V těchto případech jde zejména o vady vzniklé v důsledku nedodržení podmínek pro odbornou montáž a instalaci, nesprávného používání v rozporu s návodem k použití či účelem, pro které je zboží určeno, dále v důsledku neodborné obsluhy, nedostatečné údržby apod.

4. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@elektrovyhodne.cz nebo telefonicky na +420 721 165 640. Dále prodávající v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

5. Postup při uplatnění reklamace

Reklamaci je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je vada zboží zjištěna, nejpozději do konce záruční doby.

Kupující bere na vědomí, že je potřeba součinnost s prodávajícím pro kladné vyřízení reklamace, v případě opačném se reklamační doba prodlužuje o čas, který byl kupující v nečinnosti.

Kupující může uplatnit reklamaci v záručním servisu, jestliže je umístěn v místě pro kupujícího bližším, popř. zaslat zboží na adresu: Svatá Kateřina 55, 284 01 Kutná Hora - Svatý Mikuláš.
Uplatněním reklamace přímo v záručním servisu kupující urychlí vyřízení reklamace.Seznam záručních servisů je obvykle přiložen k návodu k obsluze zboží, nebo je součástí záručního listu. Záruční servis vhodný pro uplatnění reklamace zakoupeného zboží kupující také zjistí na internetových stránkách www.najdiservis.cz, případně dotazem zaslaným na e-mail prodávajícího info@elektrovyhodne.cz.

Před odesláním zboží do zvoleného servisu doporučujeme kupujícímu nejprve servis kontaktovat a dohodnout se na dalším postupu (doručení reklamovaného zboží do servisu osobně nebo poštou). V případě velkých spotřebičů (lednice, pračky, myčky apod.) je ve většině případů možno dohodnout servisní zásah v místě používání. Ve výjimečných případech se výrobek odváží do servisního střediska, technik v takovém případě sepíše protokol o vytýkaných vadách, uplatnění reklamace, o požadovaném způsobu vyřízení reklamace.

Pro vyřízení reklamace je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

V případě, že kupující zasílá zboží k reklamaci prostřednictvím přepravní služby, zabalí jej do obalu, který vyhovuje přepravě křehkého zboží, aby nemohlo dojít k poškození zboží, a zásilku označí příslušnými symboly, jako např. „křehké“, „neklopit“ apod. Společně s reklamovaným zbožím kupující zašle prodávajícímu sdělení o uplatnění reklamace s popisem vytýkaných vad a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Obdobně kupující postupuje také v případě uplatnění reklamace přímo u prodávajícího nebo v záručním servisu.

Zboží je nutné reklamovat v úplném stavu s kompletním příslušenstvím. Před odesláním je nutné zboží očistit.

Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Kupující vyplní reklamační formulář, který je přístupný po přihlášení do systému (údaje, které byly použity při vytvoření objednávky), přihlásit se pod svým heslem a zde vyplnit požadované údaje.

Poštovné je hrazeno kupujícím, v případě uznání reklamace je následně proplaceno kupujícímu prodávajícím.

Po obdržení reklamace prodávající kupujícího neprodleně informuje o převzetí zboží do reklamačního řízení.

6. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití): mechanickým poškozením zboží, elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod., pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu, poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy, při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware, poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí, použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

7. Důvody reklamace

8. Vyřízení reklamace

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu. Kupující bere v úvahu, že kupující neprovádí opravy, ale zprostředkovává je u autorizovaných servisů, tedy nebere odpovědnost za provedení opravy.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

Alternativně může kupující v případě vady věci požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad (výměnu věci), nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Je-li požadavek na výměnu věci nebo její součásti vzhledem k povaze vady neúměrný, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Vznikne-li kupujícímu nárok na výměnu věci nebo její součásti, avšak tato výměna není možná (prodávající např. již dalšími kusy zboží nedisponuje), může kupující od kupní smlouvy odstoupit.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nemůže odstranit vadu na věci, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.

V případě odstranitelné vady věci, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má kupující kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Prodávající nebo záruční servis rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (počínaje dnem doručení zboží prodávajícímu), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má v takovém případě kromě práva na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny taktéž právo na výměnu věci či na odstoupení od kupní smlouvy.

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Kupující má právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění práv z vad zboží.

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k reklamaci či opravě, kupující zabezpečí vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Prodávající ihned po ukončení reklamace upozorní kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Pokud si kupující nepřevezme reklamované zboží přepravcem, bude mu účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.

Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat.

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

9. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. V případě reklamace zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do reklamace nádrž prázdná.

Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace.

Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která ho zabezpečuje proti zcizení, je kupující tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat. V opačném případě má prodávající právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

Je nutné, aby předané zařízení do reklamace bylo v tovární konfiguraci. Zejména se jedná o přidané či vyměněné operační paměti, pevné disky či SSD,HDD v noteboocích a počítačích. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za takto přiložené díly, zejména pokud nejsou na příjemce do reklamace výslovně uvedeny.

10. Důležitá ustanovení

Pokud při převzetí zboží od přepravce zjistíte, že je obal poškozen, nebo porušen, zboží nepřebírejte a informujte o tomto naší společnost e-mailem na info@elektrovyhodne.cz nebo tel. +420 721 165 640.

V případě, že budete poškozenou zásilku přijímat, řádně výhrady zaznamenejte do protokolu přepravní společnosti a neprodleně kontaktujte naše pracovníky internetového obchodu e-mailem info@elektrovyhodne.cz nebo tel. +420 721 165 640.

Pokud si nevíte rady s reklamací, neváhejte kontaktovat naše operátory na tel. +420 721 165 640.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.